Nasz raport

Tabele wskaźników

Znajdziesz tu wyjaśnienia dotyczące oznaczeń znajdujących się w całym raporcie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[102-55]

Tabela wskaźnikowa - Indeks treści GRI Standard, wskaźników własnych i Giełdy Papierów Wartościowych

Numer GRI StandardNumer wskaźnikaNazwa wskaźnika
WSKAŹNIKI PROFILOWE [2016]
PROFIL ORGANIZACJI
GRI 102102-1Nazwa organizacji
GRI 102102-2Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102102-4Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102102-5Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102102-6Obsługiwane rynki
GRI 102102-7Skala działalności
GRI 102102-8Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102102-9Opis łańcucha dostaw
GRI 102102-10Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102102-11Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102102-12Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102102-13Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
STRATEGIA
GRI 102102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102102-15Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyka
ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
GRI 102102-16Wartości organizacji, Kodeks etyczny, zasady i normy zachowań
GRI 102102-17Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
ŁAD ORGANIZACYJNY
GRI 102102-18Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu
GRI 102102-20Odpowiedzialność na poziomie wykonawczym za tematy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
GRI 102102-40Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102102-41Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
-Wskaźnik własnyLiczba związków zawodowych i liczba pracowników należących do związków zawodowych
GRI 102102-42Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102102-43Podejście do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem częstotliwości angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102102-44Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie
PRAKTYKA RAPORTOWANIA
GRI 102102-45Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych uwzględnianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102102-46Proces definiowania treści raportu i granic aspektów
GRI 102102-47Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102102-48Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
GRI 102102-49Zmiany w raportowaniu
GRI 102102-50Okres raportowania
GRI 102102-51Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102102-52Cykl raportowania
GRI 102102-53Dane kontaktowe
GRI 102102-54Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102102-55Indeks GRI
GRI 102102-56Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
GRI 103103-1Wyjaśnienie zagadnień zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103103-2Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103103-3Ewaluacja podejścia do zarządzania
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
WYNIKI EKONOMICZNE [2016]
GRI 201201-2Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo. Do pełnego zaraportowania brakuje informacji o skutkach finansowych ryzyka lub szansy przed podjęciem działań przez organizację oraz o kosztach działań podjętych w celu zarządzania ryzykiem lub szansą.
GRI 201201-4Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa
OBECNOŚĆ NA RYNKU [2016]
GRI 202202-1Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY [2016]
GRI 203203-1Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi
GRI 203203-2Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
-Wskaźnik własnyŁączna wysokość rocznych składek PFRON [PLN]
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [2016]
GRI 205205-2Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo. Do pełnego zaraportowania brakuje informacji o liczbie i procencie partnerów biznesowych, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji w podziale na kategorie partnerów oraz o liczbie i procencie członków organów zarządczych i pracowników (w podziale na kategorie pracownicze), którzy zostali przeszkoleni na temat przeciwdziałania korupcji.
GRI 205205-3Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI [2016]
GRI 206206-1Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
TEMATY ŚRODOWISKOWE
MATERIAŁY [2016]
GRI 301301-1Wykorzystane surowce i materiały według wagi oraz objętości

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo. Do pełnego zaraportowania brakuje informacji o surowcach i materiałach z odnawialnych źródeł.
GRI 301301-3Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według kategorii materiału
ENERGIA [2016]
GRI 302302-1Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 302302-3Intensywność zużycia energii
GRI 302302-4Redukcja zużycia energii

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo. Do pełnego zaraportowania wskaźnika brakuje informacji o rodzaju zaoszczędzonej energii.
WODA [2018]
GRI 303303-1Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
GRI 303303-2Zarządzanie wpływami związanymi z odprowadzaniem/zrzutami wody
GRI 303303-3Łączny pobór wody w podziale na źródła
GRI 303303-4Odprowadzanie wód
BIORÓŻNORODNOŚĆ [2016]
GRI 304304-1Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów
GRI 304304-2Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność
EMISJE [2016]
GRI 305305-1Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305305-2Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305305-4Intensywność emisji gazów cieplarnianych
GRI 305305-5Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 305305-7Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
ODPADY [2020]
GRI 306306-1Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami
GRI 306306-2Zarządzanie znaczącymi oddziaływaniami związanymi z odpadami
GRI 306306-3Odpady wytworzone
GRI 306306-4Odpady skierowane do odzysku

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo. Do pełnego zaraportowania brakuje informacji o całkowitej masie odpadów skierowanych do odzysku z podziałem na skład odpadów.
GRI 306306-5Odpady skierowane do unieszkodliwienia

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo. Do pełnego zaraportowania brakuje informacji o całkowitej masie odpadów skierowanych do unieszkodliwienia z podziałem na skład odpadów.
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI [2016]
GRI 307307-1Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
ZATRUDNIENIE [2016]
GRI 401401-1Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia
GRI 401401-2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [2018]
GRI 403403-1System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403403-2Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i opis procedur w przypadku wystapienia incydentów/wypadków
GRI 403403-3Usługi w zakresie medycyny pracy
GRI 403403-4Udział pracowników, konsultacje i komunikacja na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403403-5Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403403-6Promocja zdrowia pracowników
GRI 403403-7Zapobieganie negatywnym wpływom na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz łagodzenie ich bezpośrednio związane z relacjami biznesowymi
GRI 403403-9Urazy związane z pracą
EDUKACJA I SZKOLENIA [2016]
GRI 404404-1Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
GRI 404404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które zapewniają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
GRI 404404-3Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS [2016]
GRI 405405-1Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405405-2Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według zajmowanego stanowiska
-GPW S-P2Wskaźnik równości wynagrodzeń
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI [2016]
GRI 406406-1Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [2016]
-Wskaźnik własnyJednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe
GRI 413413-2Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną
-Wskaźnik własnyCałkowita kwota darowizn przeznaczona na cele społeczne
UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM [2016]
GRI 415415-1Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA [2016]
GRI 416416-1Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
GRI 416416-2Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG [2016]
GRI 417417-1Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 417417-2Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 417417-3Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI [2016]
GRI 419419-1Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi


Tabela TCFD

ObszarUjawnienieLokalizacja
Ład korporacyjny 
Ujawnienie zasad zarządzania organizacją dotyczących ryzyka i szans związanych z klimatem.
Opis nadzoru zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: I. Ład korporacyjny
Opis roli kierownictwa w ocenie ryzyka i szans związanych z klimatem i zarządzaniu nimi.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: I. Ład korporacyjny
Strategia 
Ujawnienie rzeczywistego i potencjalnego wpływu ryzyka i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji, jeśli takie informacje są istotne.
Ryzyka i szanse związane z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.Mapa ryzyka i szans ESG
Wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: II. Strategia. Zidentyfikowane ryzyko i szanse związane z klimatem
Opis odporności strategii organizacji, biorący pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy.w trakcie przygotowania
Zarządzanie ryzykiem 
Ujawnienie, w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem związanym z klimatem.
Opis procesów organizacji w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: III.1 Procesy identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem
Opis procesów organizacji dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: III.2 Procesy organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klimatem
Opis, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w organizacji.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: III.3 Zintegrowanie z ogólnym systemem zarządzania ryzykiem w organizacji procesów związanych z identyfikowaniem, oceną i zarządzaniem ryzykiem klimatycznym
Miary i cele 
Ujawnienie miar i celów stosowanych do oceny i zarządzania odpowiednim ryzykiem i szansami związanymi z klimatem, jeżeli takie informacje są istotne.
Ujawnienie wskaźników stosowanych przez organizację do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: IV. Mierniki i cele
Ujawnienie Zakresu 1, Zakresu 2, oraz, jeśli takie informacje są istotne, Zakresu 3 gazów cieplarnianych oraz związane z tym ryzyko.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: Wykres z podsumowaniem emisji Scope 1 i 2 za rok 2021
Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do celów.w trakcie przygotowania


Uwzględnienie elementów treści International <IR> Framework

Elementy treści
Lokalizacja
A. Informacje o organizacji i otoczeniu zewnętrznym
Podstawowe informacje o Grupie Azoty; Nasza przyszłość
B. Ład korporacyjny
Struktura Grupy Kapitałowej; Zarządzanie ryzykiem; Nasze podejście do zarządzania; Nasze podejście do innowacyjności
C. Model biznesowy
Model tworzenia wartości
D. Ryzyka i szanse
Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem klimatycznym; Mapa ryzyka i szans ESG
E. Strategia i alokacja zasobów
Strategia 2021-2030
F. Prezentacja wyników
Model tworzenia wartości; Najważniejsze inwestycje w 2021 roku; Wyniki finansowe; Dialog z interesariuszami; Działania na rzecz lokalnej społeczności
G. Perspektywy na przyszłość
Nasza przyszłość
H. Podstawa sporządzenia i prezentacji raportu
Nasz raport
Poprzednia sekcja
Spis treści
Wprowadzenie