Wprowadzenie

List prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

przed Państwem lektura naszego raportu zintegrowanego za rok 2021, który był czasem szczególnym dla wszystkich spółek tworzących Grupę Azoty S.A.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[102-14]

Do najistotniejszych wydarzeń ubiegłego roku w Grupie Azoty S.A. należało ogłoszenie nowej Strategii na lata 2021-2030, będącej ambitnym, ale jednocześnie mocno osadzonym w rzeczywistości i realnym planem działań Grupy Kapitałowej na najbliższą dekadę. Na nowo zdefiniowaliśmy misję i wizję, priorytetowo podchodząc do procesów transformacji klimatyczno-energetycznej oraz naszej roli w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy. Główne cele na najbliższe lata wiążą się z koniecznością przygotowania naszych Spółek do wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dekarbonizacji produkcji oraz zmniejszenia emisyjności całej Grupy Kapitałowej. Grupa Azoty S.A. rozpoczęła realizację „zielonych” inicjatyw w obszarach produkcji i energetyki oraz projektów dekarbonizacyjnych o łącznym budżecie wynoszącym blisko 2,7 mld zł. Ujęty w Strategii projekt „Zielone Azoty” to kompleksowy, spójny plan największych ekologicznych inwestycji w historii krajowego przemysłu chemicznego.

Poszerzamy ofertę zrównoważonych produktów i rozwiązań. Innowacyjne nawozy i tworzywa wprowadzone na rynek w 2021 roku pomagają naszym klientom spełniać wymagania prawne oraz własne cele środowiskowe. Staramy się maksymalizować pozytywny wpływ na klimat i środowisko oraz podkreślamy doniosłą rolę w procesie budowania bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy.

Zmieniamy nie tylko to, co produkujemy, ale również to, jak produkujemy. Od wielu lat konsekwentnie wdrażamy rozwiązania obniżające emisyjność fabryk, pozwalające zaoszczędzić energię i dekarbonizujące łańcuch wartości. Zgodnie ze Strategią - w 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez Grupę Azoty wyniesie co najmniej 40%, a dalszej perspektywie – do roku 2050 – chcemy osiągnąć zeroemisyjność. 

Kwestie środowiskowe są ważnym, ale oczywiście nie jedynym obszarem opisanym w Strategii do 2030 roku. Dokument prezentuje nasze plany dotyczące zarządzania segmentami biznesowymi, finansami, surowcami, innowacyjnością i dalsze budowanie doskonałości operacyjnej. Konsekwentnie zacieśniamy współpracę naszych spółek i wspólne budowanie przewag konkurencyjnych. Zgodne współdziałanie w ramach Grupy Kapitałowej daje wielowymiarowe korzyści wszystkim naszym spółkom oraz całej polskiej gospodarce. Dlatego warto podążać w tym kierunku także w kolejnych latach. Po szczegółowe informacje z przyjemnością odsyłam Państwa do tekstu niniejszego raportu.

Trudno pisać o roku 2021 w branży chemicznej nie odnosząc się do ogromnych wahań na giełdach i bezprecedensowego wzrostu cen surowców – głównie gazu, ale również między innymi propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów. Wyższe były również koszty energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Spółki Grupy Azoty S.A., pomimo dużej presji surowcowej, w 2021 r. nie wstrzymywały i nie ograniczały produkcji nawozów, w przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów na rynku europejskim. Skutecznie zabezpieczyliśmy popyt na nawozy na rynku krajowym, który ma kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty S.A. Nie ograniczaliśmy mocy wytwórczych zakładów nawozowych w poczuciu, że ich produkcja jest fundamentalna dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju i kontynentu. Mimo wysokich cen surowców wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Grupa Azoty S.A. odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld zł (wzrost o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej niż rok wcześniej), osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,2%. Zysk netto uzyskany w 2021 roku w wysokości 634 mln zł był o 279 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem 2020. 

Rozwój Grupy Azoty S.A. nie jest możliwy bez inwestycji. Nasz największy projekt inwestycyjny, czyli Polimery Police, przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Wszystkie najważniejsze urządzenia zostały dostarczone na miejsce budowy i zamontowane. Planowane na 2023 rok rozpoczęcie produkcji polipropylenu wzmocni pozycję Grupy Azoty i Polski na europejskim rynku producentów tworzyw sztucznych, a także umożliwi dalszą dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Kapitałowej. 

Wiemy że, aby utrzymać długoterminową przewagę konkurencyjną naszych spółek, niezbędne są innowacje. Zgodnie ze Strategią innowacyjności będziemy przeznaczać na badania i rozwój do 2030 roku aż 2-3% przychodów całej Grupy. Dzięki tym środkom i doskonałemu zapleczu badawczemu, jakim dysponujemy, będziemy mogli opracować nowe lub ulepszać istniejące produkty tak, aby najlepiej odpowiadały na potrzeby zmieniającego się świata i zaspokajały oczekiwania klientów. 

W 2021 roku kontynuowaliśmy nasze działania w walce z pandemią. Akcje wspomagania szpitali w zakupach potrzebnego sprzętu oraz inicjatywy polegające na wykorzystaniu dostępnych w naszych spółkach technologii do produkcji środków minimalizujących ryzyko infekcji potwierdzają, że społeczna odpowiedzialność biznesu to realne działania, które podejmujemy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, w tym również naszych pracowników, kontrahentów i klientów.

Choć niniejszy raport dotyczy 2021 roku, nie sposób nie odnieść się do rozpoczętej przez Rosję w 2022 roku wojny w Ukrainie. W pierwszych dniach agresji rosyjskiej rozpoczęliśmy działania, których celem jest pomoc uciekającym przed wojną uchodźcom ukraińskim. W ramach wsparcia finansowego przekazaliśmy darowizny między innymi na rzecz Caritas Polska oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomoc obejmowała również zapewnienie miejsc noclegowych i transportu, przekazanie sprzętu ukraińskim strażakom, organizację akcji oddawania krwi oraz zbiórkę darów. 

Jednocześnie codziennie analizujemy skutki biznesowe związane z agresją Rosji na Ukrainę. Podejmujemy działania by minimalizować zagrożenia związane z rynkowym niedoborem surowców energetycznych czy utrudnioną dostępnością pracowników u naszych kontrahentów wskutek zarządzonej w Ukrainie powszechnej mobilizacji. 

Oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany Grupy Azoty za rok 2021. Jestem przekonany, że zawarte w nim informacje utwierdzą Państwa w przekonaniu, że kroczymy właściwą drogą, a zrównoważony rozwój i społecznie odpowiedzialny biznes mają charakter strategiczny dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. 

Z wyrazami szacunku

Poprzednia sekcja
Spis treści
O Grupie Azoty