INNOWACJE

Najważniejsze inwestycje w 2021 roku

Rozwój Grupy Azoty wymaga inwestycji, a skala naszej działalności determinuje ich wielkość i rozmach.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
R
[IR - Prezentacja wyników]

Rozwój Grupy Azoty wymaga inwestycji, a skala naszej działalności determinuje ich wielkość i rozmach. W 2021 roku kontynuowaliśmy rozpoczęte projekty oraz przygotowywaliśmy realizację nowych przedsięwzięć zgodnie ze Strategią do roku 2030. Posiadamy pełną zdolność do finansowania naszych projektów inwestycyjnych oraz do zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania inwestycji przeznaczonych na realizację projektu Zielone Azoty i powiązanych z celami Strategii ESG.

W 2021 roku na inwestycje związane z rozwojem biznesu wydaliśmy blisko 1,3 mld złotych, a naszym największym przedsięwzięciem, na które w 2021 roku przeznaczono ponad 828 mln złotych, pozostaje budowa zakładu Polimery Police.

Przeczytaj więcej o projekcie Polimery Police

Realizowane inwestycje

wg stanu 31.12.2021


[203-1]

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2020 roku:


20202021
Inwestycje związane z rozwojem biznesu1 744 675 tys. zł
1 279 866 tys. zł
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu
323 542 tys. zł
288 618 tys. zł
Inwestycje mandatowe
449 395 tys. zł
654 268 tys. zł
Zakupy gotowych dóbr
54 520 tys. zł
62 883 tys. zł
Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne)
182 592 tys. zł
275 844 tys. zł

[201-4]

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa (w zł) w podziale na typy1

Dodatkowo również państwo udzieliło nam wparcia finansowego w 2021 roku. Otrzymane dotacje, granty i ulgi podatkowe wsparły między innymi nasze nakłady na projekty inwestycyjne.

Kategoria wsparcia finansowego
20202021
Dotacje
Dotacje na środki trwałe
11 839 023
9 740 705
Pozostałe dotacje państwowe
315 935 956
319 392 404
Granty inwestycyjne, rozwojowe i pozostałe
Pomoc publiczna związana z działalnością w strefie ekonomicznej
10 652 482
Zmiana sposobu raportowania danych
Granty – w strefie ekonomicznej
Dane nieraportowane w 2020 roku
54 148 137
Inne granty inwestycyjne i rozwojowe
Dane nieraportowane w 2020 roku
654 818 723
Ulgi podatkowe
Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
3 467 484
1 624 700
Suma34 1894 945
1 039 724 669


Z uwagi na aktualizację zakresu raportowania wskaźnika 201-4 nie wszystkie wartości mogą zostać zestawione z danymi przedstawionymi w raporcie zintegrowanym Grupy Azoty za rok 2020. Grupa Azoty w 2021 roku nie otrzymała wsparcia finansowego od państwa w kategoriach: nagrody, wakacje od opłat licencyjnych, pomoc finansowa ze strony agencji kredytów eksportowych (ECA), zachęty finansowe oraz inne korzyści finansowe otrzymane lub należne od jakiegokolwiek rządu za jakąkolwiek operację. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej posiada 33 % kapitału akcyjnego spółki Grupa Azoty S.A.

Zobacz najważniejsze inwestycje naszych spółek
Nazwa inwestycjiBudżet inwestycji (w tys. PLN)Poniesione nakłady (w tys. PLN)Poniesione nakłady w 2021 roku (w tys. PLN)Opis inwestycjiPlanowany termin zakończenia
Grupa Azoty POLYOLEFINS
„Polimery Police”7 210 95723 105 949828 605W ramach inwestycji planowana jest budowa instalacji „on-purpose” produkującej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i etylenu.

Rozbudowa Portu Police pozwoli na rozszerzenie obecnego portfolio i zwiększenie zasięgów w skali globalnej. Poprzez pogłębienie toru wodnego, Port Police może przyjmować większe jednostki, co pozwoli na uzyskanie zysków z tytułu niższych stawek frachtu za transport fosforytów oraz za załadunek nawozów. Doprowadzenie torów spowoduje otwarcie Portu Police dla szlaku kolejowego. Przyczyni się to do rozwoju transportu intermodalnego oraz umożliwi przeładunki surowców wszystkim spółkom grupy kapitałowej, a w szczególności zakładom w Tarnowie, Kędzierzynie, Puławach oraz Grzybowie. Budowa nowego gazoportu dla Projektu Polimery Police umożliwi przyjmowanie tankowców LNG ale także propanu i etylenu, co przekłada się na otwarcie nowych szlaków wodnych oraz uzyskanie nowych kontraktów.
2023
Grupa Azoty POLICE
Uniezależnienie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia w rzece Odrze, zwiększenie możliwości wytworzenia wód specjalnych na instalacjach108 00095 03734 866Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania i demineralizacji wody pozwoli zabezpieczyć Grupę Azoty Police przed okresowym występowaniem podwyższonego zasolenia rzeki Odry i umożliwi wykorzystywanie jej jako jedynego źródła zasilania. Inwestycja umożliwi także zapewnienie dostaw wody zdemineralizowanej na potrzeby instalacji Grupy Azoty POLYOLEFINS.2022
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110  kV  GPZ  Police  dla  potrzeb  przyłączenia i zasilania instalacji odwodornienia propanu oraz produkcji polipropylenu56 000
46 53326 540
Modernizacja SE GPZ Police  zapewni  dystrybucję  energii  elektrycznej  dla  potrzeb  planowanej instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu. Zakończono proces rozruchu pierwszego autotransformatora, a w efekcie urządzenie przyłączono do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Zdemontowano drugi autotransformator, trwają prace budowlane dotyczące wykonania  nowego  stanowiska  autotransformatora. Przystąpiono do modernizacji obiektów i sieci przesyłowych związanych z drugim autotransformatorem.2022
Zagospodarowanie wodoru pochodzącego z instalacji produkcji propylenu na instalacji produkcji amoniaku30 0004 396
4 396
Celem inwestycji jest zagospodarowanie strumienia czystego wodoru, będącego produktem ubocznym instalacji odwodornienia propanu do propylenu  (PDH),  na  instalacji  produkcji  amoniaku  oraz zapewnienie możliwości dostarczenia strumienia wodoru z instalacji produkcji amoniaku na potrzeby rozruchu instalacji PDH. Podpisano umowę na wykonanie wymurówki w reformerach IIº oraz zamówienie na wykonanie nowych rurociągów wodoru, wody kotłowej i pary. Zakończono wybór dostawcy katalizatorów do metanizacji. Plac budowy pod nowe rozprężacze pary został przekazany. Wartość zamówienia na armaturę AKPiA zrealizowano w 30%.2023
Wymiana wieży WA II Ciąg 716 350
16 096
5 436
Wymiana wieży absorpcyjnej na nową ma na  celu  utrzymanie  ciągłości  pracy  instalacji  produkcji kwasu siarkowego oraz uniknięcie nieprzewidzianej awarii z możliwością wycieku kwasu siarkowego.2022
Zakup urządzenia do załadunku nawozów na statki15 2001 216
1 216
Rozpoczęcie inwestycji zastąpienia wyeksploatowanego urządzenia załadowczego nową jednostką o większej  wydajności  załadunkowej,  która  zapewni  bezpieczny  i  bezawaryjny  proces  załadunku statków do 40 000 DWT i szerokości do 30 metrów. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prefabrykację urządzeń.2022
Grupa Azoty PUŁAWY
Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe1 200 000959 285547 208Dostosowanie energetycznych instalacji wytwórczych Grupy Azoty PUŁAWY do najnowszych wymagań środowiskowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału zakładowej elektrociepłowni w zużyciu energii elektrycznej przez instalacje produkcyjne oraz zapewnienie ciągłości dostawy mediów energetycznych (pary technologicznej, wody grzewczej).2022
Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego695 000393 10240 631Zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów. Nadwyżka kwasu azotowego będzie przetwarzana na nowej linii do produkcji specjalistycznych nawozów: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej.2028
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej430 000414 73226 367Projekt realizowany jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice i stanowi kluczowy element rozwoju produkcji nawozowej w Grupie Azoty Puławy. Efektem będzie zasadnicza zmiana całościowego procesu wytwarzania granulatów saletryamonowej i bazujących na niej nawozów. Kluczowymi elementami inwestycji są:

  • budowa nowego kompleksu nawozowego umożliwiającego wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę saletrzaku, saletry amonowej granulowanej oraz Pulmix-u. Kompleks składać się będzie m.in. z dwóch linii granulacji mechanicznej wraz ze stanowiskiem dolomitu, dwiema młynowniami, dwiema halami sezonowania produktu luzem, budynkiem pakowni z liniami do pakowania w big-bagi oraz w worki, a także niezbędną infrastrukturą techniczną. Pierwsza linia granulacji mechanicznej została uruchomiona w 2021 roku. Kończone są prace inwestycyjne dotyczące drugiej linii instalacji granulacji mechanicznej saletry amonowej i saletrzaku. W 2022 roku planowany jest rozruch tej linii produkcyjnej.
  • budowa nowej i modernizacja pierwszej linii instalacji kwasu azotowego. Inwestycja umożliwi wytworzenie nowych nawozów oraz zmniejszy emisje podtlenku azotu, jednego z głównych gazów cieplarnianych.
2022
Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx145 00090 73830 442Przystosowanie kotła do nowych norm emisji NOx oraz konieczność odtworzenia kotła, który wraz z kotłami nr 4 i 5 będzie stanowił podstawowe jednostki wytwórcze w zakładowej elektrociepłowni.2022
Wymiana turbozespołu TG-185 00067 23038 639Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-1 o mocy 30MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 34 MWe w ramach modernizacji układu elektro-energetycznego.2022
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku180 00085 74219 135Odtworzenie zdolności sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku poprzez zabudowę nowych kompresorów. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie nakładów remontowych, wpłynie na poprawę energochłonności procesu produkcji amoniaku oraz w znacznym stopniu ograniczy koszty wydziałowe.2023
Kotły szczytowo-rezerwowe110 08718 8429 542Kotłownia szczytowo-rezerwowa w funkcji źródła szczytowego współpracować będzie z kotłami parowymi w istniejącej EC. W przypadku postoju kotłów węglowych, kotłownia szczytowo-rezerwowa pełnić będzie samodzielnie funkcję rezerwowego źródła pary.2024
Zakup i zabudowa nowej sprężarki tlenu72 80059 30025 006Celem jest wymiana wyeksploatowanych sprężarek tlenu K-101 A i K-101 B napędzanych turbiną parową na jedną sprężarkę o napędzie elektrycznym. Projekt wpisuje się w realizację innowacyjnego zagospodarowania ciepła pochodzącego z procesu produkcji amoniaku jako alternatywa wytwarzania ciepła w układzie kotłów węglowych.2022
Instalacja kwasu 2-etyloheksanowego120 0002 1082 108Umożliwienie produkcji 2-EHA w skali 20 000 t/rok.2024
Grupa Azoty S.A.
Instalacja Stężonego Kwasu Azotowego II (40 tt/r)
57 10053 555 (po sierpniu 2022 roku)15 763Budowa Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II - Zadanie polega na budowie drugiej, niezależnej instalacji zatężania kwasu azotowego w oparciu o istniejącą, pracującą instalację według technologii otrzymywania stężonego kwasu azotowego o koncentracji min. 98,5% HNO3 z kwasu azotowego technicznego o stężeniu od 50÷61% opartej na procesie rektyfikacji ekstrakcyjnej z użyciem azotanu magnezu, jako medium odwadniającego.Grudzień 2022


2 Wartość budżetu inwestycji przeliczona na PLN wg średniego kursu zakładanego w modelu finansowym projektu. Wartość budżetu inwestycji zatwierdzona przez organy korporacyjne wynosi 1 837 998 tys. USD.

Polimery Police

Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która spełnia wymogi strategii gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, i zapewnia dekarbonizację tworzyw sztucznych w całym cyklu życia. Projekt umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Inwestycja obejmuje budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także wzniesienie terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. Produkowany polipropylen będzie związkiem chemicznym wykorzystywanym w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, spożywczym oraz między innymi w branży opakowań, elektroniki i motoryzacji.

Planowany termin rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji to 2023 rok. W 2021 roku osiągnięto 83,23% realizacji projektu. Zdecydowana większość urządzeń i aparatów znajduje się na placu budowy, co oznacza, że zbliżamy się do zakończenia fazy dostaw. Dla osiągnięcia tak istotnego postępu rzeczowego projektu kluczowa okazała się skuteczna realizacja procesu zamówień i dostaw urządzeń i aparatów (tzw. long lead items). Do końca 2021 roku dostarczono 95% urządzeń i aparatów wielkogabarytowych, a poziom zaawansowania fazy zamówienia i dostawy (z ang. procurement) wynosił 97,98%.

Zamontowano między innymi zbiorniki na propylen, kolumny destylacyjne, reaktory, kompresory, moduł ciągłej regeneracji katalizatora, sprężarkę gazu poreakcyjnego oraz silosy blendingowe i dwa reaktory PP, które będą służyły do produkcji homopolimerów i kopolimerów. Ponadto zakończono montaż 60 silosów magazynowych na polipropylen. 

Na budowie terminalu zadaszono dwa zbiorniki na propan i jeden na etylen. Zakończono też prace związane z montażem wewnętrznych płaszczy zbiorników. Kontynuowano budowę przepompowni, transformatorowni oraz budynku głównego terminalu.

We wrześniu 2021 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach wydał pierwsze (z 22 wymaganych) pozwolenie na użytkowanie. Dotyczy ono realizacji zadania obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej 110 kV oraz sieci światłowodowej. 

Innowacje
Spis treści
Następna sekcja